Гражданскому обществу - гражданское просвещение

Вспомнить пароль
Запомнить пароль
  Путь : Главная / Михаил Анатольевич Минаков  
Михаил Анатольевич Минаков

Михаил
Анатольевич Минаков

Выпускник 2010 года Страна: УкраинаРегион: УкраинаНаселенный пункт: КиевДолжность: Президент Фонда качественной политики, доцент кафедры философии и религиоведения Киево-Могилянской академииЗнание языков: русский
Публикации

Books 1. 2008. Dictionary of Misprints, in Russian: Толковый словарь опечаток. — К.: Цех, 2008. — 120 с. 2. 2007. History of the Concept of Experience, in Ukrainian: Історія поняття досвіду. — К.: Центр практичної філософії, 2007. — 450 с. 3. 2001. Kant’s Teaching on Faith of Reason, in Ukrainian: Вчення Канта про віру розуму. — К.: Центр практичної філософії, 2001. — 140 с. Translations "Перша програма системи німецького ідеалізму" (1796); видано в: Крічлі С. Континентальна філософія: дуже короткий вступ. — К.: Альтерпрес, 2008. — С. 138-140. Apel K.-O. Transformation der Philosophie.— Fr/M.: Suhrkamp, 1999.— B.2. (I translated the 2nd volume in Ukrainian, not yet published) Cassirer E. Geschichte der griechischen Philosophie: von Ursprung bis Plato (translated in Russian).— Not yet published. Maier H. (Нerausg.) Klassiker des Politischen Denkens (I translated articles on Th. More, Th. Hobbes, H.Grotius, and M.Luther in Ukrainian) in: Класики політичної думки.— К.: Тандем, 2002. Articles: 1. Philosophy of Immanuel Kant: Проблема досвіду в філософії Канта // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2006. — № 52. — С. 40-52. (також на: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_52/Minakov.htm) Питання віри в філософії І.Канта // Кантівські студії 1999: Щорічник Кантівського товариства в Україні. — К.: Тандем, 2000. — С. 82-103. Євангеліє від Імануїла: вчення Канта про віру чистого розуму // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 1999. — № 5. — С. 92-112. Історико-філософський контекст Кантового вчення про віру розуму // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 1999. — № 9. — С. 159-182. Кантівське поняття "віри розуму" та його доля у філософії ХІХ-ХХ сторіч // Філософська думка. — Київ, 1999. — № 6. — С.133-152. Віра як здатність розуму: І.Кант про чисту віру розуму // Магістеріум: історико-філософські студії. Додаток до часопису Наукові записки НаУКМА (серія "історія філософії"). — Київ: НаУКМА, 1998. — С. 103-112. 2. History of the German Counter-Enlightenment: Два Імануїли. Інтелектуальне довкілля кантівської філософії // Практична філософія. — № 1. — Київ: ЦПФ, 2001. — С. 57-68. (Див. також: [Електронний документ]. — (http://www.uct.ua/~sofi/pf2/minak.htm). Перевірено 25.05.2006.) Два Еммануїли: Марення духовидця і філософа очима історика філософії // Наукові записки НаУКМА (серія "історія філософії"). — Київ: НаУКМА, 1999. — С. 88-90. (Див. також: [Електронний документ]. — (http://www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV9_1999_spets1/22_minakov_m.pdf). Перевірено 25.05.2006.) Концепція магічного реалізму Фрідріха Шлегеля // Філософська думка.— № 4.— Київ: Інститут філософії ім. Г.С.Сковороди НАНУ, 1999. — С. 102-118. 3. Comparative Analysis in History of Philosophy, Research of Separate Pilosophical Issues: О герменевтическом оптимизме. К вопросу об обоснованности философии понимания // История философии и герменевтика (Материалы межвузовской конференции, Москва, 6-7 декабря 2007). — М.: РГГУ, 2007. — С. 54-64. Сутність мови і смисл буття в онтології Мартіна Гайдеґґера // Гайдеґґер М. Дорогою до мови. — Львів: Літопис, 2007. — 232 с. Прагматика віри: Кант і Пірс // Архів Кантівського товариства в Україні: [Електронний документ]. — (http://philosophy.ua/ua/org/uph/kant/arc/conf/?doc:int=27). Перевірено 25.05.2006. Рецепція кантівського поняття віри розуму в німецькій, російській та англо-американській кантознавчій традиції // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 1999. — № 6. — С. 3-19. Сумнів Декарта і критика Канта // Вимога раціональності. — Київ: УФФ, 1996. — С. 31-33. 4. Social Philosophy and Philosophy of Education: Дійсність Університету: між науковим універсалізмом та українським трайбалізмом // Університетська автономія. — Київ: Дух і літера, 2008. — С. 84-93. Intellectus Regionale: Культурні ідентичности сучасної України крізь призму тенденцій у філософському процесі // Україна Модерна: Стандарти науки і академічне середовище. — Київ – Львів: Критика, 2007. — № 12 (1). — С. 72-96. Українська філософія у пошуках себе: огляд дисертаційних тем з історії філософії за 1996-2006 роки // Український гуманітарний огляд. — № 12. — Київ: Критика, 2006.  С. 261-271. Інтелігенція й інтелектуали: витіснення і культурна перспектива // Українські інтелектуали: погляд із сьогодення. — К.: Дельта, 2006. — С. 69-75. Опыт непонимания в ситуации глобальности [Електронний документ] // Phenomen.Ru: сетевой философский журнал. — (http://phenomen.ru/public/journal.php?article=32). Перевірено: 09.04.2006. Саморефлексія університету і наукова практика // Покликання університету: Збірник наукових праць. — К.: "Веселка", 2005. — С. 46-65. (також поміщено на: http://netgorod.narod.ru/articls/Minakov_Intel_praktika.htm) Чи потрібен нам університет? // Покликання університету: Зб. наук. пр./ Відп. ред. О.Гомілко. — К.: "Веселка", 2005.  С. 260-262. Філософський факультет і місія Університету: післяісторія Кантового пророцтва // Філософська думка. — Київ, 2004. — №5. — С. 107-113; (також поміщено в Архіві Кантівського товариства в Україні: http://philosophy.ua/ua/org/uph/kant/arc/conf/?doc:int=37) Культурна альтернатива Університету // Український гуманітарний огляд. — 2003. — №9. — С. 13-25. Віртуальний університет: нова філософія вищої освіти // Наукові записки НаУКМА (серія "історія філософії"). — Київ: НаУКМА, 2000.  С. 65-71. 5. Metatheory and Theory of Experience, History of the Concept of Experience: 2007. Necessary Coincidence Of Truth And Cognitive Unity: Inquiry into Kant’s, Dewey’s and Quine’s Epistemological Frameworks (in English) // Архів Кантівського товариства в Україні: [Електронний документ]: Режим доступу: http://philosophy.ua/files/ukr/org_uph_kant_arc_conf_65_ua_minakov.doc. Перевірено 15.11.2007. 2006. Analysis of Experience in Heidegger’s Phenomenology, in Ukrainian: Підстави аналізу досвіду у феноменології М. Гайдеґера: між критичною та абсолютною філософією // Практична філософія. — Київ, 2006. — № 1. — С. 140-149. 2006. Heidegger’s Definition of Experience, in Ukrainian: Гайдеґерове поняття досвіду: між природною свідомістю та абсолютним знанням // Практична філософія. — Київ, 2006. — № 2. — С. 193-204. 2006. Problem of Experience in Hegel’s Philosophy, in Ukrainian: Проблема досвіду в філософії Геґеля // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2006. — № 53. — С. 3-18. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_53/Minakov.htm) 2006. Concepts of Urphenomene and Cultural Experience in Cassirer’s Philosophy, in Ukrainian: Поняття прафеноменів та культурного досвіду у філософії Е. Кассірера // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2006. — № 54. — С. 111-122. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_54/Minakov.htm) 2006. The Issue of Experience in C. S. Peirce’ Philosophy, in Ukrainian: Питання досвіду в філософії Ч.С. Пірса // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2006. — № 55. — С. 16-30. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_55/Minakov.htm) 2006. Horizon of the Sollen and Problem of Experience in the Baden Neorantianism, In Ukrainian: Горизонт належного і проблема досвіду в Баденському неокантіанстві // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2006. — № 56. — С. 3-14. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_56/Minakov.htm) 2006. Frameworks of the History of Experience, in Ukrainian: Рамки історії поняття досвіду: взаємодоповнюваність концепцій досвіду І. Канта та Ґ.В.Ф. Геґеля // Наукові записки НаУКМА (серія "філософія та релігієзнавство") — Київ: "Києво-Могилянська Академія", 2006. — № 50. — С. 22-28. 2006. The Experience and Mission of Philosophy by Walter Benjamin, in Ukrainian: Досвід та місія філософії: теорія міметичного досвіду Вальтера Беньяміна // Магістеріум: історико-філософські студії. Додаток до часопису Наукові записки НаУКМА. — Київ: "Києво-Могилянська Академія", 2006. — С. 18-24. 2006. Dewey’s Concept of Experience and its Implications for the Pragmatic Philosophy, in Ukrainian: Концепція неподільного досвіду Джона Д’юї та її імплікації в прагматичній філософії // Практична філософія. — Київ, 2006. — № 3. — С. 236-245. 2006. Groundwork of the Metatheory of Experience, in Ukrainian: Засади метатеорії досвіду // Філософська думка. — К., 2006. — № 6. — С. 3-10. (Also available at: http://philosophy.ua/ua/org/uph/kant/arc/conf/?doc:int=18) 2006. Problem of Experience in Kant’s Philosophy, in Ukrainian: Проблема досвіду в філософії Канта // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2006. — № 52. — С. 40-52. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_52/Minakov.htm) 2005. Sense and Reference: Theory of Experience Implications on Analytical Philosophy, in Ukrainian: Cмисл і референція: імплікації теорії досвіду в аналітичній філософії мови //Sententiae. Вінниця, 2005. — № 12. — С. 81-92. (Also available at: http://energo.vstu.vinnica.ua/philosophy/sent_12.htm#6) 2005. A Complex Horizon of Experience and the Life-World, in Ukrainian: Складний горизонт досвіду і життєсвіт // Наукові записки НаУКМА (серія "філософія та релігієзнавство") — Київ: "Києво-Могилянська Академія", 2005. — № 37. — С. 29-34. (Also available at: www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV37_2005_philos/05_minakov_ma.pdf) 2005. Experience and Dielthey’s Hermeneutics, in Ukrainian: Поняття досвіду і герменевтика В. Дільтея // Практична філософія. — Київ, 2005. — № 4. — С. 206-214. 2005. Experience and the Origin of Cognition, in Ukrainian: Досвід та походження пізнання // Практична філософія. — Київ, 2005. — № 2. — С. 212-219. 2004. Herman Cohen’s Theory of Experience in the Context of Neokantianism, in Ukrainian: Теорія досвіду Г. Когена в контексті виникнення неокантіанського руху // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2004. — №41. — С. 3-15. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_41/Minakov.htm) 2004. Experience and the Problem of Prognozing Reason, in Ukrainian: Досвід і проблема прогнозувального розуму // Наукові записки НаУКМА (серія "історія філософії") — Київ: КМ "Академія", 2004. — № 25. — С. 47-52. (Also available at: www.library.ukma.kiev.ua/e-lib/NZ/NZV25_2004/09_minakov_m.pdf) 2004. Issue of Experience as Formulated by the Phenomenological Hermeneutics, in Ukrainian: Питання про досвід у формулюванні феноменологічної герменевтики: відповідь з позицій трансцендентальної філософії // Практична філософія. — Київ, 2004. — № 1. — С. 167-176. 2004. Epistemology and Analytical Philosophy, in Ukrainian: Теорія пізнання і аналітична філософія // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2004. — №44. — С. 60-70. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_44/Minakov.htm) 2004. The Hermeneutic Experience and its Role in Analysis of Culture, in Ukrainian: Герменевтичний досвід і його роль в аналізі культури // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2004. — № 45. — С. 182-195. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_45/Minakov.htm) 2004. The Logic of Experience: Carnap’s Project of Logical World Construction, in Ukrainian: Логіка досвіду: проект Рудольфа Карнапа логічної побудови світу // Мультиверсум: Філософський альманах: Збірник наукових праць. — Київ, 2004. — № 46. — С. 3-15. (Also available at: http://www.filosof.com.ua/Jornel/M_46/Minakov.htm) 6. History of Philosophy in Ukraine 2007. Concept of Truth in Kant’s Philosophy and Contemporary Epistemology: A Report on Kant-Conference in Kyiv, in German: Wahrheitsbegriff in der Kants Philosophie und gegenwärtigen Epistemologie: Bericht an Kant-Konferenz zu Kyjiw // Kant-Studien. — Berlin & NY: Walter de Guyter, 2007. — # 3. — S.400-401. 2007. Thinking in the Tenets of Traditions: A Quest for Identity in Ukrainian Philosophical Process, in Ukrainian: Мислення в лабетах традицій: пошуки ідентичності в українському філософському процесі // Українознавство. — К., 2007. — № 2. — С. 58-63 (Also available at: http://www.ualogos.kiev.ua/downloadpdf.html?id=918&what=article) 2006. Ukrainian Philosophy in the Quest of Itself: Review of Dissertations’ Themes in History of Philosophy in the Period of 1996-2006, in Ukrainian: Українська філософія у пошуках себе: огляд дисертаційних тем з історії філософії за 1996-2006 роки // Український гуманітарний огляд. — № 12. — Київ: Критика, 2006. — С. 261-271. Book Reviews: 2005. Genre of the Academic Biography: Interrelation of academia, politics and ideology in Ukraine, in Ukrainian: Жанр наукової біографії: переплетення науки, політики та ідеології в Україні // Український гуманітарний огляд. — 2005. — №11. — С. 10-20. (http://www.is.svitonline.com/v_menzhulin/Sikorsky.htm) 2004. Emancipation as Foundation of Tradition: Review of L.Sofronova’s ‘Three Worlds of Grygoryi Skovoroda’, in Ukrainian: Емансипація як заснування традиції. Міркування про книгу Л.А. Софронова Три мира Григория Сковороды (Москва: Индрик, 2002) // Український гуманітарний огляд. — 2004. — №10. — С. 95-103. 2004. Epistemological Significance of Faith // Internationale Konferenz "Kant zwischen West und Ost" (Abstracts). — Калиниград, 2004. — С. 25-26. 2002. Peter Slotterdijk and His ‘Critique of Cynical Reason’, in Ukrainian: Петер Слотердайк і його "Критика цинічного розуму" // Український гуманітарний огляд. — 2002. — №8. — С. 199-204. 2000. Experiment as a Method in Humanities: Soros’ Translation Project and Ukrainian Academia, in Ukrainian: Дослід як метод гуманітарних дисциплін: Проект перекладів і український академізм // Український гуманітарний огляд. — № 3. — Київ: Критика, 2000. — С. 107-118. (http://tdcse.iatp.org.ua/Minakov4.htm) 2000. An Issue of European Identity, in Ukrainan: Проблема європейської ідентичності // Український гуманітарний огляд. — 2000. — №3. — С. 54-57. (http://tdcse.iatp.org.ua/Minakov3.htm) Articles on the Public and Political Issues: 2007. State Against Country, in Ukrainian: Держава проти країни // Критика.  2007. — № 11 (120). — С. 3-5. (http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s.2_11_2007.html) 2005. Maydan and Frond, in Ukrainian: Майдан і фронда // Критика. — 2005. — № 1-2 (87-88). — С. 16-17. (http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s.7_1-2_2005.html) 2005. Bromides and Guilt, in Ukrainian: Бром і провина // Критика. — 2005. — № 11 (97). — С. 11-13. (http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s.4_11_2005.html) 2004. Doxa of Ukrainian Intellectuals, in Ukrainian: Українська інтелектуальна докса: спроба діягнозу // Критика. — 2004. — № 1-2 (75-76). — С. 26-28. (http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s13_1-2_2004.html) 2004. Society of Distrust and the Neo-Liberal Alternative, in Ukrainian: Суспільство недовіри та новоліберальна альтернатива // Критика. — 2004. — № 7-8 (81-82). — С. 6-9. (http://www.parliament.org.ua/docs/files/8/1174470722_ans.pdf) 2003. University: A Crisis of Identity, in Ukrainian: Університет: криза ідентичності // Критика. — 2003. — № 3 (65). — С. 8-15. (http://www.krytyka.kiev.ua/articles/s4-3_2003.html) 2000. Virtual University and Perspectives of Ukrainian Education, in Ukrainian: Віртуальний університет і перспективи української освіти // Дзеркало тижня. — 2000. — № 27 (300) (URL: http://www.zn.kiev.ua/nn/show/300/27747/) Dissertations: 2007. Experience and Philosophy: Evolution of the Concept of Experience in the Western Philosophy of XIX-XX centuries, in Ukrainian: Досвід і філософія: Еволюція поняття досвіду в західній філософії ХІХ-ХХ століть. Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора філософських наук за спеціальністю 09.00.05 / М.А. Мінаков; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2007. — 409 с. — укp. (Див. також: http://philosophy.ua/files/ukr/lib_depo_dis_81_ua_minakov.pdf [.pdf, 2.4M]) 2000. Kant’s Concept of the Faith of Reason in the Context of German Enlightenment, in Ukrainian: Кантове поняття віри розуму в контексті німецького просвітництва: Автореф. дис. канд. філос. наук: 09.00.05 / М.А. Мінаков; Ін-т філософії ім. Г.С.Сковороди НАН України. — К., 2000. — 18 с. — укp. (Див. також: http://disser.com.ua/contents/7387.html)


2012Право, политика, экономика и СМИ
Голицыно
10 - 16.06
Право, политика, экономика, СМИ
Голицыно
21 - 27.07
2013СМИ и общество
Голицыно
12 - 15.12
Михаил Минаков: Молодость рвется к власти
дата 07 февраля 2014
время 12:25
автор Минаков Михаил Анатольевич

Постсоветские государства функционируют в режиме создания проблем для обывателей. Тем самым — через гнев — возвращают логику гражданственности тем, кто, казалось бы, уже разуверился в правах и свободахнет комментариев
Михаил Минаков: Власть худших на постсоветском пространстве
дата 29 января 2014
время 11:54
автор Минаков Михаил Анатольевич

Базовая форма правления большинства постсоветских стран - какократия. Режим, при котором во главе государственных учреждений становятся худшие из граждан. Минимум эффективности, легитимности и подотчетности властинет комментариев
Михаил Минаков: Какой будет Россия после Путина
дата 14 декабря 2013
время 09:34
автор Минаков Михаил Анатольевич

Для украинцев и грузин, армян и молдаван образ Москвы на десятилетия закреплен как образ врага свобод и национальной независимостинет комментариев
Михаил Минаков: Демодернизация на пространстве бывшего СССР
дата 18 ноября 2013
время 16:44
автор Минаков Михаил Анатольевич

Ключевые для модернизации институты критического мышления на просторах Западной Евразии все больше теряют поддержку обществнет комментариев
Михаил Минаков: Постсоветские страны объединяет недоверие к свободе
дата 12 октября 2013
время 15:17
автор Минаков Михаил Анатольевич

Системная ошибка культурной политики постсоветской поры — непонимание ценности культуры как свободынет комментариев
Михаил Минаков: Эпоха посткоммунизма на Украине завершилась
дата 02 ноября 2012
время 12:58
автор Минаков Михаил Анатольевич

На Украине ожидаются четыре года нерепрезентативной демократии. Демократическое будущее этой страны под большим вопросомнет комментариев
Михаил Минаков: Причины «цветных революций»
дата 10 июня 2012
время 17:55
автор Минаков Михаил Анатольевич

Выступление на семинаре Московской школы "Право, политика, экономика и СМИ" (Голицыно, 10-16 июня) + последующая дискуссиянет комментариев
Михаил Минаков: Россия и Украина в поисках взаимного признания
дата 12 июля 2011
время 17:40
автор Минаков Михаил Анатольевич

Что мешает России и Украине признать друг друга как равноправных партнеров?нет комментариев

Причины и последствия «цветных революций» в постсоветском мире

Качество властных элит

Эксперимент после эксперимента: возвращение капитализма в постсоветсктие страны

1 Михаил Минаков (Украина): Причины и последствия «цветных революций» в постсоветском мире


2 Михаил Минаков (Украина): Качество властных элит


3 Михаил Минаков (Украина): Эксперимент после эксперимента: возвращение капитализма в постсоветсктие страны

Путь : Главная / Михаил Анатольевич Минаков
Россия, Москва, Старопименовский переулок дом 11 корп. 1, 2-й этаж,
  телефон: +7 (495) 699-01-73
Все материалы на данном сайте опубликованы некоммерческой организацией, выполняющей функции иностранного агента. Указано согласно закону №121-ФЗ от 20.07.2012 в результате принудительного включения в реестр